ΧΗΜΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ


Στα πλαίσια της διερεύνησης των υδροχημικών συνθηκών του νερού που προορίζεται είτε για πόση (πόσιμο νερό), είτε για άρδευση πράσινου (κήπων κ.α.) απαιτείται από τη νομοθεσία η εκτέλεση χημικών αναλύσεων σε δείγματα νερού, με σκοπό τον προσδιορισμό της ποιότητάς του και της καταλληλότητάς του. Η χημική ανάλυση νερού απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις νέων έργων και στις περιπτώσεις υφιστάμενων χρήσεων που προορίζονται για πόση και άρδευση κήπων, πράσινου.

Για τη χημική ανάλυση απαιτείται δειγματοληψία του νερού από την υδροληψία (γεώτρηση, υδρογεώτρηση, πηγάδι), ενώ στη συνέχεια τα δείγματα μεταφέρονται σε εργαστήριο για την εκτέλεση των χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών.

Για τον πλήρη καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, απαιτείται μια σειρά από αναλύσεις. Αυτές μπορεί να είναι αναλύσεις για τον προσδιορισμό κάποιων φυσικών ιδιοτήτων του νερού, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις.

 

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στις χημικές αναλύσεις περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων, όπως η περιεκτικότητα σε οργανικές ενώσεις, διαλυμένα άλατα, ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα. Στις συγκεκριμένες αναλύσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού εξασφαλίζονται με προσδιορισμό της συγκέντρωσης των κύριων ανιόντων και κατιόντων του.

Συγκεκριμένα στο εργαστήριο προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις των κυριοτέρων ιόντων δηλαδή, νιτρικά (NO3), νιτρώδη (NO2), αμμωνιακά (NH4), θειϊκά (SO4), χλωριούχα (Cl), ανθρακικά (CO3), όξινα ανθρακικά (HCO3), φθοριούχα (F), βρωμιούχα (Br), φωσφορικά (PO4), ολικά κατιόντα, ολικά ανιόντα, ολικά στερεά (T.D.S.), και οι συγκεντρώσεις των παρακάτω ιχνοστοιχείων: Μαγνήσιο (Mg), Λίθιο (Li), Κάλιο (K), Νάτριο (Na), Χλώριο (Cl), Μαγγάνιο (Mn), Σίδηρος (Fe) και Ασβέστιο (Ca), καθώς και το ποσοστό Νατρίου (%). Τέλος προσδιορίζονται το pH, η αγωγιμότητα, η αλατότητα, η σκληρότητα (παροδική, μόνιμη, ολική), η αλκαλικότητα, τα ολικά διαλυμένα στερεά, η θολερότητα του νερού και ο συντελεστής προσρόφησης Νατρίου (S.A.R.).

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στις μικροβιολογικές αναλύσεις προσδιορίζεται η παρουσία παθογόνων μικροβίων που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για πόση. Επειδή ο έλεγχος όλων των παθογόνων μικροβίων απαιτεί ποικιλία πολύπλοκων, χρονοβόρων και πολυέξοδων αναλύσεων, γενικά χρησιμοποιείται η ιδέα της ανίχνευσης μικροβίων – δεικτών που να είναι ενδεικτικοί ακόμη και της ενδεχόμενης παρουσίας λυμάτων στο νερό.

Έτσι σήμερα με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία οι κυριότερες παράμετροι που προβλέπονται να εξετάζονται ως μικρόβια – δείκτες είναι τα:

  • Ολικά κολοβακτηριοειδή
  • Κολοβακτηριοειδή κοπράνων
  • Στρεπτόκοκκοι κοπράνων
  • Κλωστηρίδια αναγωγικών θειωδών αλάτων
  • Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων για το πόσιμο νερό στους 37 βαθμούς Κελσίου και στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η σημασία της ανεύρεσης κάθε μίας από τις παραπάνω παραμέτρους έγκειται στο ότι δίνει με αρκετή προσέγγιση πληροφορίες για το είδος της μόλυνσης που αφορά στο νερό από το οποίο έχει ληφθεί το δείγμα που εξετάσθηκε.

Η δειγματοληψία καθώς και οι χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να εκτελούνται από Πιστοποιημένο Χημικό Εργαστήριο. Η εταιρείας μας βρίσκεται σε συνεργασία με πιστοποιημένα χημικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνουν την δειγματοληψία και την εκτέλεση των δοκιμών αυτών.