1.    Γιατί να δηλώσω τη γεώτρησή μου;

       Η δήλωση γεώτρησης, υδρογεώτρησης, πηγαδιού, αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 150559.

 

2.    Τι κυρώσεις έχω εάν δεν δηλώσω την υδρογεώτρησή μου;

        Η δήλωση της υδρογεώτρησης έως τις 31/12/2014 γίνεται χωρίς καμία επιβολή προστίμου από την Υπηρεσία. Μετά τις 31/12/2014 και για δύο χρόνια, ο δικαιούχος                  μπορεί να προβεί στη δήλωση της γεώτρησης πληρώνοντας πρόστιμο. Η μη δήλωση της γεώτρησης μετά το διάστημα αυτό επιφέρει κλείσιμο της γεώτρησης από την         Υπηρεσία. Επίσης η μη δήλωση της γεώτρησης επιφέρει παρακράτηση τυχόν επιδοτήσεων που λαμβάνει ο δικαιούχος παραγωγός. Τέλος για τη μεταβίβαση ή την         πώληση αγροτεμαχίου ή ακινήτου στο οποίο υπάρχει υδροληψία, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας χρήσης νερού.    


3.    Για την γεώτρηση που έκανα στο χωράφι μου πριν από χρόνια, πήρα άδεια γεώτρησης. Θα πρέπει τώρα να δηλώσω ξανά την γεώτρηση;

       Οι άδειες γεωτρήσεων εκδίδονται από τις Υπηρεσίες για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως είναι 10 έτη. Εάν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της        άδειας γεώτρησης, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση με δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας της υδρογεώτρησης.


4.    Για να βάλω αγροτικό ρεύμα στη γεώτρησή μου, θα πρέπει να είμαι κατ' επάγγελμα αγρότης;

       Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος αγρότης για να ηλεκτροδοτηθεί με αγροτικό ρεύμα.


5.    Από που να ξεκινήσω για να βγάλω άδεια γεώτρησης;

       Η νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση άδειας γεώτρησης και τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού υποχρεώνει τον κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προβεί στην ανόρυξη        γεώτρησης να υποβάλει φάκελο με αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται από                  μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. Έτσι ο ενδιαφερόμενος που θέλει να κατασκευάσει γεώτρηση πρέπει να απευθυνθεί σε μελετητή ή μελετητικό γραφείο                          προκειμένου να του συντάξει τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

6.   Για την νομιμοποίηση της γεώτρησης απαιτούνται όλα αυτά τα δικαιολογητικά;

      Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559 και των τροποποιήσεων αυτής, για τη νομιμοποίηση γεώτρησης και για την έκδοση της άδειας γεώτρησης απαιτείται η προσκόμιση φακέλου       με τα δικαιολογητικά για γεώτρηση που αναφέρονται σε προηγούμενες σελίδες.

 

7.   Η διαδικασία για την αδειοδότηση γεώτρησης, διαφέρει εάν η γεώτρηση είναι αρδευτική ή υδρευτική;

      Όχι. Είτε πρόκειται για γεώτρηση άρδευσης, είτε για γεώτρηση ύδρευσης (γεώτρηση νερού) η διαδικασία παραμένει η ίδια, απλώς διαφέρουν λίγο τα δικαιολογητικά που             πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

 

8.   Σε πόσο χρόνο από την κατάθεση του φακέλου θα λάβω την άδεια χρήσης της γεώτρησης μου;

      Ο χρόνος διεκπεραίωσης του φακέλου από την Υπηρεσία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Γενικά λόγω των πολλών αιτήσεων για τη νομιμοποίηση υδρογεωτρήσεων και         για τις άδειες γεωτρήσεων, το χρονικό διάστημα για τη λήψη της άδειας χρήσης νερού είναι μεγαλύτερο από ένα έτος.


9.  Στο κτήμα μου έχω ένα πηγάδι το οποίο έχει ανοιχθεί τη δεκαετία του ’60. Για τη δήλωση του πηγαδιού απαιτούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του                (βάθος διάνοιξης, βάθος νερού, παροχή κ.α.), τα οποία δεν γνωρίζω. Για να πάρω άδεια για πηγάδι είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παραπάνω            πληροφοριών; Μπορώ κάπου να τις βρω; Απαιτείται και χημική ανάλυση για το πηγάδι;

    Για τις δηλώσεις πηγαδιών, όπως και για τις δηλώσεις γεωτρήσεων, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στην Υπηρεσία τεχνικής έκθεσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του        πηγαδιού. Εάν δεν τα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, οφείλει να τα προσδιορίσει ο γεωλόγος-μελετητής, μετά από αυτοψία στο έργο. Για τις άδειες πηγαδιών απαιτείται χημική            ανάλυση στο πηγάδι, μόνο εάν αυτό χρησιμοποιείται για ύδρευση ή για πότισμα κήπου.


10. Τι είναι το Μητρώο Υδροληψιών; Τι χρειάζεται για την εγγραφή;

       Το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας αποτελεί μία βάση δεδομένων, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των υφιστάμενων ενεργών ή μη       ενεργών υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, κ.α.) της χώρας. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους υδροληψιών, οι οποίοι θα πρέπει έως       την 31-12-2014 να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για την εγγραφή τους. Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία του κατόχου και της υδροληψίας (θέση με συντεταγμένες,                 χαρακτηριστικά υδροληψίας, κ.α.). Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ή για την ανανέωση αυτής δεν υποχρεούνται να      υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο καθώς η εγγραφή γίνεται αυτόματα από τις Υπηρεσίες στις οποίες έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις αδειοδότησης. Η       μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επιφέρει υψηλά πρόστιμα (από 1.000 € και άνω) στους δικαιούχους.