ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ


Αντικείμενο της περιβαλλοντικής μελέτης είναι ο προσδιορισμός των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση νερού από υφιστάμενη ή νέα υδροληψία (υδρογεώτρηση, πηγάδι κλπ.). Η περιβαλλοντική μελέτη συνοδεύει το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε είδος αδειοδότηση έργου (εκτέλεση υδρογεώτρησης) ή χρήσης νερού (νέα χρήση, υφιστάμενη χρήση κλπ.).

Η περιβαλλοντική μελέτη περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα:

 • Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας.
 • Αντικείμενο της μελέτης και του έργου.
 • Κατάταξη του έργου σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Περίληψη μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τις κύριες επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του έργου και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του έργου.
 • Γενική περιγραφή της περιοχής του έργου.
 • Περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος. 
 • Περιγραφή και καταγραφή των φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου. 
 • Περιγραφή και καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. 
 • Περιγραφή του προτεινόμενου ή υφιστάμενου έργου ή της δραστηριότητας. Στο τμήμα αυτό της μελέτης περιλαμβάνεται η γενική περιγραφή του έργου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου καθώς και οι υδρευτικές/αρδευτικές ανάγκες που θα καλυφθούν από τη χρήση του νερού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ16/6631/1989 “Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση”.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων (μορφολογία, τοπίο, έδαφος, υδατικοί πόροι, επιφανειακά και υπόγεια νερά, οικοσυστήματα, κυκλοφορία, θόρυβος, ατμόσφαιρα, στερεά ή/και υγρά απόβλητα, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, αισθητική του τοπίου, μεταφορές, συγκοινωνίες, χρήσεις γης, κοινή ωφέλεια, πληθυσμού, κατοικίας, ασφάλειας και υγείας.
 • Μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου, για κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς.
 • Ερωτηματολόγια περιβαλλοντικών μεταβλητών (Πίνακας 3 της Κ.Υ.Α. 69269 /5387/24-10-90).
 • Σχήματα, φωτογραφίες, σχέδια, παραρτήματα.