ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ


Αντικείμενο της περιβαλλοντικής έκθεσης είναι ο προσδιορισμός των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση νερού από υφιστάμενη ή νέα υδροληψία (υδρογεώτρηση, πηγάδι, αρδευτική γεώτρηση κλπ.). Η περιβαλλοντική έκθεση γεώτρησης συνοδεύει το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε είδος αδειοδότηση έργου (εκτέλεση υδρογεώτρησης) ή χρήσης νερού (νέα χρήση, υφιστάμενη χρήση κλπ.).

Η περιβαλλοντική έκθεση γεώτρησης περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα:

 • Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
 • Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου.
 • Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (γεωμορφολογία, γεωλογία, υδρογεωλογία, υδροχημεία, περιβάλλον).
 • Σύντομη περιγραφή του έργου και υπολογισμός των υδρευτικών/αρδευτικών αναγκών που θα καλυφθούν από τη χρήση του νερού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ16/6631/1989 “Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση”.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου.
 • Περιγραφή μέτρων για την πρόληψη, μείωση, αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
 • Περίληψη του συνόλου της μελέτης.
 • Ερωτηματολόγια περιβαλλοντικών μεταβλητών (Πίνακας 3 της Κ.Υ.Α. 69269 /5387/24-10-90).
 • Συμπεράσματα, παραρτήματα (χημικές αναλύσεις νερού), σχήματα.

Η υποβολή δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 171923 (Φ.Ε.Κ. 3071 Β’/3-12-2013) περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα:
 • Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
 • Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου.
 • Στοιχεία του κατόχου του έργου ή της δραστηριότητας.
 • Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας.
 • Στοιχεία της περιοχής του έργου.
 • Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του έργου με κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων.

.