ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση γεωτρήσεων και των χρήσεων νερού.

Με τις περιβαλλοντικές μελέτες επιδιώκεται η παροχή στις Υπηρεσίες, που θα εκδώσουν την άδεια νερού, στοιχείων προκειμένου να αξιολογήσουν τις τυχόν αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των υδροληψιών και τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Έτσι με την περιβαλλοντική μελέτη (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) επιδιώκεται ο προσδιορισμός της κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή της υδροληψίας καθώς και ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η πρόταση τρόπων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τη χρήση αυτών.

Η περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές και υπογράφεται από περιβαλλοντολόγο μελετητή, με μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη αντίστοιχων μελετών. Η μελέτη συνοδεύει τα δικαιολογητικά για την άδεια γεώτρησης. 

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται περιβαλλοντικές μελέτες γεωτρήσεων/υδρογεωτρήσεων/πηγαδιών, περιβαλλοντικές εκθέσεις γεωτρήσεων/υδρογεωτρήσεων/πηγαδιών και υποβολή δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 171923 (Φ.Ε.Κ. 3071 Β’/3-12-2013).