ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών μελετών που απαιτούνται για την λήψη άδειας χρήσης νερού. Στις μελέτες για γεωτρήσεις περιλαμβάνονται: περιβαλλοντική μελέτη, περιβαλλοντική έκθεση, γεωλογική-υδρογεωλογική έκθεση και τεχνική έκθεση γεώτρησης. Οι μελέτες για γεώτρηση εκπονούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές. Οι μελέτες για γεωτρήσεις πρέπει να εκπονούνται από γεωλόγο μελετητή, με μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη αντίστοιχων μελετών.

Οι μελέτες γεωτρήσεων συνοδεύουν τόσο τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας γεώτρησης και χρήσης νερού, όσο και για την ανόρυξη γεώτρησης (έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων). Οι δηλώσεις αρδευτικών γεωτρήσεων, γεωτρήσεων νερού, πηγαδιών, γεωτρήσεων και υδρογεωτρήσεων πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μελέτες, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων.

Το γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει σε συνεργασία με πιστοποιημένα χημικά εργαστήρια τις απαραίτητες χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση της χρήσης νερού.