ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

 

 

Η άδεια χρήσης νερού (άδεια νερού) για υφιστάμενες νόμιμες ή μη υδρογεωτρήσεις, γεωτρήσεις άρδευσης, γεωτρήσεις νερού, πηγάδια, επιφανειακά ύδατα, κλπ. που προϋπήρχαν την 16/6/2011 , εκδίδεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β’/16-6-2011) και των τροποποιήσεων αυτής. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559 απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν τις χρήσεις νερού καθώς και τους χώρους των χρήσεων προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην νομιμοποίηση γεωτρήσεων/υδρογεωτρήσεων/πηγαδιών. Τα δικαιολογητικά για την άδεια χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση/υδρογεώτρηση/αρδευτική γεώτρηση/πηγάδι, που απαιτούνται, είναι γενικά τα εξής:

-    Αίτηση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, στοιχεία του χώρου και της χρήσης του νερού καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά της υδροληψίας (γεώτρησης, πηγαδιού κλπ.).

-    Υπεύθυνη Δήλωση, περί ψευδούς δηλώσεως.

-    Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, δηλαδή έγγραφο που να αποδεικνύει την ύπαρξη της υδροληψίας προ της 16-6-2011. 

-    Χάρτης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (Χ, Ψ, Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. από τη θέση του έργου. 

-    Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του. Απαιτείται χημική-μικροβιολογική  ανάλυση του νερού στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για ύδρευση ή πόση ζώων. Στην κατηγορία της ύδρευσης υπάγονται και οι περιπτώσεις άρδευσης χώρων πράσινου (κήπων). Οι χημικές αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένο εργαστήριο.

-    Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού. 

-    Βεβαίωση μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. Αφορά περιοχές όπου υφίστανται δίκτυα διαχείρισης νερού.

-    Σε περίπτωση υδροδότησης κτίσματος: οικοδομική άδεια ή έγγραφο Πολεοδομίας που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του.

-    Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο νόμιμης συστατικής πράξης.

-   Περιβαλλοντική Έκθεση για κατανάλωση νερού μικρότερη από 100.000 m3 ετησίως ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατανάλωση νερού μεγαλύτερη από 100.000 m3 ετησίως ή υποβολή δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 171923 (Φ.Ε.Κ. 3071 Β’/3-12-2013).

-    Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

-    Τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

-   Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. Μόνο στις περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις γεωτρήσεων αφορούν ομαδικής πηγής υδροληψίας.

-    Η τοποθέτηση υδρομέτρου στην υδροληψία είναι υποχρεωτική.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση γεωτρήσεων, πηγαδιών ή την ανανέωση άδειας γεώτρησης ή την ανανέωση άδειας χρήσης νερού υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίας (Δήμος, Διεύθυνση Υδάτων) της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η υφιστάμενη χρήση. Για την έκδοση της άδειας (αδειοδότηση) της γεώτρησης νερού ή του πηγαδιού, εκτός της υποβολής του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απαιτείται και αυτοψία της υδροληψίας η οποία διενεργείται από την Υπηρεσία μετά από επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο.

Διευκρινίζεται ότι για να χορηγήσει η Υπηρεσία άδειες γεωτρήσεων, υδρογεωτρήσεων, πηγαδιών λαμβάνει υπόψη τα τυχόν απαγορευτικά μέτρα που αφορούν στις υφιστάμενες χρήσεις (αδειοδοτημένες ή μη) της περιοχής μελέτης καθώς και τα σχέδια διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος στο οποίο βρίσκεται η υδροληψία.

Μετά τη λήψη της άδειας χρήσης νερού, ο δικαιούχος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδέσει την γεώτρηση ή το πηγάδι του με αγροτική ηλεκτροδότηση (αγροτικό ρεύμα).

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους Νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Αχαίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πέλλας ενώ και οι υπόλοιπες περιοχές (Ήπειρος, Επτάνησα, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα) καλύπτονται με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.