ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ


Η Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνει μία συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της υφιστάμενης υδροληψίας (γεώτρηση/πηγάδι). Η τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου συνοδεύει το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση της υφιστάμενης χρήσης νερού.

Η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Στοιχεία του χρήστη ή των χρηστών της υδροληψίας (γεώτρηση/πηγάδι).
  • Θέση του έργου: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Τοπωνύμιο, αριθμός αγροτεμαχίου θέσης έργου, συντεταγμένες της θέσης του έργου (X,Y,Z) σε ΕΓΣΑ ’87.
  • Έτος έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας.
  • Γεωλογικά στοιχεία της περιοχής του έργου όπως: γεωλογικοί σχηματισμοί και τεκτονική στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του έργου, τομή ή σκαρίφημα γεώτρησης ή φρέατος.
  • Υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής του έργου όπως: υδατικό διαμέρισμα – υδρολογική λεκάνη – σύντομη υδρογεωλογική διερεύνηση (υδροφόρα στρώματα, προέλευση πιθανής υδροφορίας) – Δυναμικότητα των υδροφόρων στην περιοχή – Έργα Υδροληψίας σε ακτίνα 200 μ.
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου στα οποία θα περιλαμβάνεται εφόσον υπάρχουν οι πληροφορίες: βάθος και διάμετρος διάτρησης, βάθος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος (εσωτερικό/εξωτερικό), βάθος και διάμετρος πιεζόμετρου, υδροστατική στάθμη (καθορισμός σημείου μέτρησης/repere) ημερομηνία μέτρησης, κρίσιμη παροχή (κ.μ/ώρα), εκμεταλλεύσιμη παροχή (κ.μ/ώρα), παροχή (κ.μ/ώρα), στάθμη άντλησης (που αναφέρεται στην εκμεταλλεύσιμη παροχή), τρόπος άντλησης, ηλεκτροδότηση (κωδικός ΔΕΗ) και ένδειξη μετρητή/ημερομηνία, τύπος αντλίας, ιπποδύναμη αντλίας, βάθος τοποθέτησης αντλίας, υδρόμετρο (κωδικός)–ένδειξη/ημερομηνία, Φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου.
  • Λοιπά στοιχεία: χωρητικότητα ταμιευτήρα, μήκος αγωγού μεταφοράς και συντεταγμένες αρχή και τέλους αγωγού, δεξαμενές αποθήκευσης νερού.
  • Συνοπτική περιγραφή των αρδευόμενων αγροτεμαχίων.
  • Υπολογισμός των αρδευτικών αναγκών όπως αυτές προσδιορίζονται από την Κ.Υ.Α. Φ16/6631/1989 “Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση”.