ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Αντικείμενο της αναγνωριστικής γεωλογικής/υδρογεωλογικής έκθεσης είναι η καταγραφή των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. Πρόκειται στην ουσία για την σύνταξη μίας γεωλογικής μελέτης μικρής κλίμακας. Η γεωλογική μελέτη συνοδεύει το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης) και για την αδειόδοτηση χρήσης νερού από αυτήν.

Η αναγνωριστική γεωλογική/υδρογεωλογική έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα:

 • Σκοπός της έκθεσης.
 • Γενική περιγραφή της θέσης του έργου.
 • Περιγραφή των γεωμορφολογικών συνθηκών και των χρήσεων γης στην περιοχή του έργου.
 • Περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών και της στρωματογραφίας.
 • Γενικά τεκτονικά στοιχεία της περιοχής του έργου.
 • Σεισμολογικά στοιχεία της περιοχής.
 • Περιγραφή των υδρογεωλογικών και των υδρολογικών συνθηκών.
 • Περιγραφή της κατάστασης των υδατικών πόρων στην περιοχή του έργου.
 • Στοιχεία για τους υδροφόρους ορίζοντες που απαντώνται και για τις στάθμες των υπογείων υδάτων.
 • Κλιματολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία.
 • Προτάσεις ανόρυξης υδρογεώτρησης με τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής της.
 • Στην περίπτωση που η έκθεση συντάσσεται μετά από την εκτέλεση υδρογεώτρησης, συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (της υδρογεώτρησης).
 • Ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα, προτάσεις, σχήματα (θέση έργου, τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση της υδρογεώτρησης, γεωλογικός χάρτης), φωτογραφίες.