ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών γεωλογικών μελετών και τεχνικών εκθέσεων που απαιτούνται για την άρτια κατάθεση φακέλου για την αδειοδότηση της χρήσεως νερού.

Η γεωλογική μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή όπου βρίσκεται η υδροληψία. Οι γεωλογικές μελέτες συνοδεύουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για τις άδειες γεωτρήσεων, άδειες γεωτρήσεων νερού, άδειες πηγαδιών και άδειες υδρογεωτρήσεων.

Η γεωλογική μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές και υπογράφεται από γεωλόγο μελετητή, με μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη αντίστοιχων μελετών. Στις γεωλογικές μελέτες που απαιτούνται περιλαμβάνονται γεωλογική-υδρογεωλογική έκθεση και τεχνική έκθεση γεώτρησης.