ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

 

 

 

Για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού (άδεια νερού) από νέα υδρογεώτρηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β’/20-12-2005), απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν τη χρήση νερού, το χώρο της χρήσης και τα νερά που αντλούνται. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι γενικά τα εξής:

 -  Αίτηση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, στοιχεία του χώρου, της χρήσης του νερού και των νερών που αντλούνται.

-   Υπεύθυνη Δήλωση, περί ψευδούς δηλώσεως.

-   Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κατάλληλη κλίμακα.

-   Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού. 

-   Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο νόμιμης συστατικής πράξης.

-  Αναγνωριστική Γεωλογική/Υδρογεωλογική Έκθεση (Γεωλογική Μελέτη), στην οποία περιγράφεται η κατάσταση των υδατικών πόρων στην περιοχή του έργου, η παρουσία υπογείου νερού, η πιεζομετρία του υδροφορέα, η περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών που επικρατούν. 

-  Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (της υδρογεώτρησης).

-   Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του. Απαιτείται χημική ανάλυση του νερού στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για άρδευση και χημική-μικροβιολογική ανάλυση του νερού στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για ύδρευση ή πόση ζώων. Οι χημικές αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένο εργαστήριο.

-  Περιβαλλοντική Έκθεση ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιβαλλοντική Μελέτη) ή υποβολή δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 171923 (Φ.Ε.Κ. 3071 Β’/3-12-2013), ανάλογα με το είδος του έργου και την προβλεπόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού.

-   Βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Ο.Τ.Α. ή/και φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή. 

-   Βεβαίωση του οικείου Δήμου για την απόσταση των Δημοτικών Υδροληψιών από τη θέση του έργου.

-   Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου

Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργου (εκτέλεση υδρογεώτρησης) και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση

Ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία που υπάγεται η περιοχή του έργου.

Το γραφείο μας (ΓΕΩ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) αναλαμβάνει την εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών που απαιτούνται καθώς και τη σύνταξη πλήρους φακέλου δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση άδειας χρήσης νερού νέας υδρογεώτρησης. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 

Μετά τη λήψη της άδειας χρήσης νερού, ο δικαιούχος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδέσει την γεώτρηση ή το πηγάδι του με αγροτική ηλεκτροδότηση (αγροτικό ρεύμα).