ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

(ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ)

 

 

Για την έκδοση της άδειας για την εκτέλεση νέας υδρογεώτρησης (άδεια γεώτρησης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β’/20-12-2005), απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν τη χρήση νερού καθώς και το χώρο της χρήσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια γεώτρησης άρδευσης/ύδρευσης (γεώτρηση νερού) είναι γενικά τα εξής:

-    Αίτηση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, στοιχεία του χώρου και της χρήσης του νερού.

-    Υπεύθυνη Δήλωση, περί ψευδούς δηλώσεως.

-    Τοπογραφικό διάγραμμα.

-    Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται το έργο. 

-    Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο νόμιμης συστατικής πράξης.

-   Αναγνωριστική Γεωλογική/Υδρογεωλογική Έκθεση (Γεωλογική Μελέτη), στην οποία περιγράφεται η κατάσταση των υδατικών πόρων στην περιοχή του έργου, η παρουσία υπογείου νερού, η πιεζομετρία του υδροφορέα, η περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών που επικρατούν. 

-    Για την ανόρυξη γεωτρήσεων, Τεχνική Έκθεση Γεώτρησης που να περιλαμβάνει υπολογισμούς για την απαιτούμενη διάμετρο σωληνώσεως της γεώτρησης και την ισχύ του αντλητικού συγκροτήματος, οι οποίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που αποδίδουν την αιτηθείσα ποσότητα νερού.

-    Γενική περιγραφή του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει το είδος και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων καθώς και το είδος και το μέγεθος της μονάδας εγκατάστασης.

-     Περιβαλλοντική Έκθεση ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιβαλλοντική Μελέτη) ή υποβολή δήλωσης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 171923 (Φ.Ε.Κ. 3071 Β’/3-12-2013), ανάλογα με το είδος του έργου και την προβλεπόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού.

-     Βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Ο.Τ.Α ή/και φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή. 

-     Βεβαίωση Ο.Τ.Α. ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση Δημοτικές ή Κοινοτικές υδροληψίες.

-     Αντίγραφο οικοδομικής αδείας

-   Σε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων στην έκταση όπου θα κατασκευασθεί η υδροληψία, βεβαίωση από Μηχανικό στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν επηρεασθεί η ευστάθεια τους από την ανόρυξη και λειτουργία της ζητούμενης υδροληψίας.

-    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το νερό της υδροληψίας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση/ύδρευση και μόνο για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου.

-    Υπεύθυνη δήλωση (για την κάλυψη αναγκών σε νερό χώρου πρασίνου) στην οποία θα αναφέρεται ότι σε ακτίνα 200 μέτρων από το νέο έργο δεν υπάρχει άλλο έργο υδροληψίας.

-      Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών, για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης (ανόρυξη γεώτρησης νερού), υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία που υπάγεται η περιοχή του έργου. Για την έκδοση της άδειας γεώτρησης, εκτός της υποβολής του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αρδευτικής γεώτρησης ή υδρευτικής γεώτρησης, απαιτείται και αυτοψία της θέσης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ανόρυξη της νέας γεώτρησης η οποία διενεργείται από την Υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο.

Το γραφείο μας (ΓΕΩ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) αναλαμβάνει την εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών που απαιτούνται καθώς και τη σύνταξη πλήρους φακέλου δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση άδειας εκτέλεσης νέας υδρογεώτρησης. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος το γραφείο μας συνεργάζεται με εταιρείες με πολυετή εμπειρία που ειδικεύονται στην ανόρυξη υδρογεωτρήσεων σε όλη την Ελλάδα.