Η ανόρυξη νέας γεώτρησης/υδρογεώτρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 43504 (Φ.Ε.Κ. 1784 Β’/20-12-2005). Η αδειοδότηση, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει δικαιολογητικά για την εξασφάλιση της άδειας εκτέλεσης νέας υδρογεώτρησης. Τα δικαιολογητικά για τη γεώτρηση νερού υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία προβαίνει στην έκδοση άδειας γεώτρησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα (6 μήνες) μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προβεί στην ανόρυξη της αρδευτικής γεώτρησης. Μετά την εκτέλεση της υδρογεώτρησης και εφόσον είναι αυτή επιτυχής, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει νέο φάκελο, προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση άδειας χρήσης νερού. 

Μετά τη λήψη της άδειας χρήσης νερού, ο δικαιούχος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδέσει την γεώτρηση ή το πηγάδι του με αγροτική ηλεκτροδότηση (αγροτικό ρεύμα).